Achmad Khudori Soleh
Achmad Khudori Soleh
Doktor in Islamic Philosophy, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Verified email at pps.uin-malang.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Wacana Baru Filsafat Islam
AK Soleh, MAP Abdullah
Pustaka Pelajar, 2004
1102004
Hasan Hanafi: Hermeneutika Humanistik
AK Soleh
dalam Achmad Khudori Soleh (ed), Pemikiran Islam Kontemporer, 2003
84*2003
Pemikiran Islam Kontemporer
AK Soleh, MP Kartanegara
Jendela, Yogyakarta, 2003
812003
Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer
AK Soleh
Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016
622016
Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer
AK Soleh
Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013
622013
Skeptisme al-Ghazali
AK Soleh
UIN Maliki Press, Malang, 2009
102009
Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir
AK Soleh
TSAQAFAH 7 (1), 31-50, 2011
92011
Kerjasama Umat Beragama dalam al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Farid Esack
AK Soleh, ES Rahmawati
UIN Maliki Press, 2011
92011
Kerjasama umat beragama dalam Al Quran perspektif hermeneutika Farid Esack
K Soleh
UIN-Maliki Press, 2011
92011
Pemikiran Islam Kontemporer
AA Na'im, AK Soleh
Jendela, 2003
92003
Integrasi Agama dan Filsafat Pemikiran Epistemologi al-Farabi
AK Soleh
UIN Maliki Press, 2010
82010
Model-model Epistemologi Islam
AK Soleh
Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam 2 (2), 2005
82005
Epistemologi Ibn Rusyd Upaya Mempertemukan Agama dan Filsafat
AK Soleh
UIN Maliki Press, 2012
42012
Mencermati Hermenutika Humanistik Hasan Hanafi
AK Soleh
Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis 11 (1), 41-60, 2010
42010
Menjadi Kekasih Tuhan
AW Asy-Sya'rani, AK Soleh
Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997
41997
Mencermati Sejarah Perkembangan Filsafat Islam
AK Soleh
TSAQAFAH 10 (1), 63-84, 2014
32014
Filsafat Isyraqi Suhrawardi
AK Soleh
Esensia 12 (1), 1-20, 2011
32011
Mencermati Gagasan Islamisasi Ilmu Faruqi
AK Soleh
EL HARAKAH (TERAKREDITASI) 4 (2), 5-22, 2008
32008
Kegelisahan Al Ghazali; Sebuah Otobiografi Intelektual, terj
A Ghazali, M bin Muhammad
Achmad Khuduri Soleh, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
31998
Teologi Islam Perspektif al-Farabi dan al-Ghazali
AK Soleh
UIN Maliki Press, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20