İsmail Yelpaze
JudulDikutip olehTahun
Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışmas
EC İsmail Yelpaze
Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 (2), 24-53, 2015
15*2015
Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Yelpaze, AS Türküm
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (14), 6-6, 2018
8*2018
Genç Yetişkinlerin Facebook Kullanım Davranışları ve Algılanan İletişim Becerileri
A Ceyhan, İ Yelpaze
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 152-168, 2017
5*2017
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi
İ Yelpaze, E Özkamalı
42015
Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi
İ Yelpaze
Anadolu Üniversitesi, 2016
22016
The relationship between attitudes towards asylum seekers and compassion levels of university students
İ Yelpaze, D Güler
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 524-543, 2018
12018
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Bilişsel Esnekliklerinin İncelenmesi
İ Yelpaze, L Yakar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 913-935, 2019
2019
Öğretmen Yetiştiren Tüm Programlardaki Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
L Yakar, İ Yelpaze
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, 107-129, 2019
2019
University Students' Perceptions about Psychological Help Seeking: A Qualitative Study.
I YELPAZE, AA CEYHAN
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 2019
2019
University Students' Metaphorical Perceptions of" Internet" Concept
AA Ceyhan, İ Yelpaze
IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2016
2016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–10