Nur Kholik Afandi
Nur Kholik Afandi
IAIN Samarinda
Verified email at iain-samarinda.ac.id - Homepage