jafar assagaf
jafar assagaf
UIN Sunan Kalijaga
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis
JF Assagaf
Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 14 (1), 21-39, 2014
82014
MEMBENDUNG ARUS PAHAM KEAGAMAAN RADIKAL DI KALANGAN MAHASISWA PTKIN
JA Toto Suharto
al-Tahrir 14 (STAIN Ponorogo), 2014
8*2014
Studi Hadis Dengan Pendekatan Sosiologis: Paradigma Living-Hadis
J Assagaf
Holistic Al-Hadis 1 (2), 289-316, 2015
42015
PENERAPAN METODE MURAJA’AH DALAM MENINGKATKAN KWALITAS HAFALAN AL-QUR’AN SISWA KELAS VII A DI SMPAL-MUAYYAD SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
M Fatkhurrohman, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2019
22019
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR’AN MENGGUNAKAN METODE TILAWATI DI TPA BAABUSSALAM SONGGALAN, PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA TAHUN 2018
MA Pamungkas, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2018
12018
KONSEP KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PAI (Perbandingan Kitab Ta’lim Muta’allim Karya Az-Zarnuji dengan Kitab Adabul ‘Alim Wa Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari)
L Muthoharoh, J Assagaf
Institut Agama Islam Negeri, 2018
12018
TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIST
S Ilham, J Assagaf
IAIN Surakarta, 2017
12017
Sikap Sosial Dalam Surat Al-Ḥujurᾱt Ayat 11-13 dan Implikasinya pada Pendidikan Akhlᾱk
MZ Wafa, J Assagaf
IAIN Surakarta, 2017
12017
Kriteria Guru Menurut Pakubuwono Iv Dan Az-Zurnuji (Studi Komparasi Serat Wulangreh Dan Ta’lim Muta’alim)
M Masruroh, J Assagaf
IAIN Surakarta, 2017
12017
KOMPARATIF METODE PENSYARAHAN KITAB FATH AL-BR DAN ‘UMDAH ALQR SYARH SHAHIH AL-BUKHR
J Assagaf
Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat 11 (2), 1-16, 2014
12014
Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hadis
BS Hadis, J Assagaf, DRRM Kartanegara, DR Sahabuddin, ...
12008
A Critical Study on The Ma’ālim As-Sunna An-Nabawiyya by Ṣāliḥ Asy-Syāmī
J Assagaf
Jurnal Living Hadis 5 (2), 219-244, 2020
2020
STUDI ANALISIS HADITS RIWAYAT ABU DAWUD TENTANG MENDIDIK ANAK DALAM KELUARGA
M Noviani, J Assagaf
IAIN Surakarta, 2020
2020
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP DAMPAK PELAKSANAAN PETERNAKAN AYAM DI PEMUKIMAN PENDUDUK (Studi Kasus di Desa Dalangan, Ngemplak, Kalikotes, Klaten)
RE Wijayanti, M Aminuddin
IAIN Surakarta, 2020
2020
Ta'limin Nahwi Biistikhdam Tariqoh Al Miftah Lidztalamidz Ma'had Al Huda Boyolali Sanatan Dirosah 2019/2020
D Fauziyah, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2020
2020
QIYAS OF MUZARAAH HADITH WITH FISHERIES SECTOR AND IT’S CONTRIBUTION TO WELFARE OF FISHERMEN
J Assagaf
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4 (1), 139-157, 2020
2020
Ta'limun Nahwi bil kitabil Madrasiy" Qowaidullughati lifahmil Qur'ani" Bi thoriqhotil manhaji litalamiidzil fashlittasi'bil madrasati ats-tsanawiyyati al-islamiyyati 1 al Ma…
MA Sholikha, J Assagaf
IAIN SURAKATA, 2019
2019
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SURAT AL-KAHFI AYAT 60-82 (Implementasi Surat Al-Kahfi ayat 60-82 dalam Standar Proses Kurikulum 2013 Berkaitan Hubungan Guru dengan Murid)
NH Anggraeni, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2019
2019
Ta'limu Laamanhaji Allughotil'arabiyati Biwasilati Viidio Onlain Littalamidzi Qismil'ulumitthobii'iyati Fiilmadrasatil'aaliyatil Islamiyatil Hukumiyati Tiga Boyolali 2018/2019
F APRILIANI, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2019
2019
Tanfiidul Istiqroiyah Fii Ta'Limittarkib Bilamtsilati Min alaayatil Qur'aniyati Littalamidzi Fashlilhaadii" asyar Bilmadrasatil'aaliyatil Hukumiyati Tiga Boyolali 2018/2019
D MUTMAINAH, J Assagaf
IAIN SURAKARTA, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20