Pariyadi
Pariyadi
Program Studi Teknik Informatika, STMIK Nurdin Hamzah
Verified email at stmiknh.ac.id - Homepage