Follow
Mahakim: Journal of Islamic Family Law
Mahakim: Journal of Islamic Family Law
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Verified email at iainkediri.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)
M Nurcholis
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 1-18, 2019
252019
Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 5 (2), 115–133
A Zunaidi
202021
Wakaf keluarga perspektif uu no. 41 tahun 2004 dan Maqasid Al-usrah Jamal Al-din Atiyyah
A Zunaidi
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (2), 115-133, 2021
172021
Pengaruh ketimpangan pendapatan suami istri terhadap tingginya kasus cerai gugat di pengadilan agama kelas 1b kabupaten Ponorogo
AP Dewi, B Setiawan
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (2), 119-131, 2019
152019
Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia
SK Ula
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (2), 135-148, 2021
132021
Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam
FYD Siregar, J Kelana
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (1), 1-10, 2021
132021
Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia
ENAM Sihombing, CH Hadita
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (1), 11-26, 2021
132021
Konsepsi Imam Syafi’I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah
AA Multazim
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4 (2), 143-151, 2020
132020
Terbit fajar dan waktu subuh (kajian nash syar’i dan astronomi)
Q Zaman
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (1), 27-43, 2018
122018
Pemikiran Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya
M Solikhuddin
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 2019
82019
Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur
M Abdulloh
Jurnal Mahakim 3 (2), 87-110, 2019
82019
Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak
SW Muhammad Fajar
Jurnal Mahakim 3 (1), 35-52, 2019
82019
Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisisr Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)
RA Latif, F Zahro
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4 (2), 153-167, 2020
72020
Kedudukan Harta Bersama Perkawaninan Poligami
A Zunaidi
Mahakim 2 (2), 91-106, 2018
72018
Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo
NL Musyafa’ah, ML Rahman, NIY Bachtiar, A Alfarisi, A Susanti, L Khuluq
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 5 (2), 83-99, 2021
62021
Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)
FM Zein, G Falach
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (2), 133-148, 2019
52019
Persepsi Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam
H Al-Anshori, S Fathurrahman, I Makhali
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4 (2), 121-141, 2020
42020
Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari ‘ah Dan Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018
AR Hasbullah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4 (1), 25-47, 2020
42020
Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kediri
N Nuzula
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 27-38, 2017
42017
HaK daN KEWaJIBaN SUaMI IStrI daLaM KItaB ‘UQŪD AL-LUJAYN daN UNdaNG-UNdaNG NOMOr 1 taHUN 1974 tENtaNG PErKaWINaN
L Khasanah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 13-26, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20