Mahakim: Journal of Islamic Family Law
Mahakim: Journal of Islamic Family Law
iain kediri
Verified email at iainkediri.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID RAMADAN AL-BUTI TENTANG MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA
M Solikhuddin
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 2019
22019
STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG NIKAH BERSYARAT
VA Maghfiroh, S Syaefullah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 2019
2019
LEGAL STANDING KUASA ISTIMEWA UNTUK MEWAKILI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
MFS Widodo
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 2019
2019
PENYAMAAN BATAS USIA PERKAWINAN PRIA DAN WANITA PERSPEKTIF MAQASID AL-USRAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017)
M Nurcholis
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3 (1), 2019
2019
Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandanagan Hukum Islam di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur
BA Faishol
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 2019
2019
القياس عند المعتزلة دراسة وتقويما
AWA Khalil
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (1), 2018
2018
TERBIT FAJAR DAN WAKTU SUBUH (KAJIAN NASH SYAR’I DAN ASTRONOMI)
Q Zaman
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (1), 2018
2018
SANKSI TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DAN FIQH JINA> YAH)
H Al-Anshori
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (1), 2018
2018
AKTUALISASI KAIDAH I’TIBA> R AL-MAS} A> LIH} DALAM PEMIKIRAN IZZ AL-DI> N IBN ABD AL-SALA> M
H Al-Anshori
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (2), 2018
2018
ANALYSIS OF CAUSING FACTORS DIVORCE IN INDRAMAYU DISTRICT, 2018 (CASE STUDY IN THE RELIGION COURT OF INDRAMAYU DISTRICT IN 2018)
S dan Nurmahmudah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (2), 2018
2018
PUtUSaN VErStEK PENGadILaN aGaMa Pada CEraI taLaK PErSPEKtIf KEadILaN GENdEr
A Taufik
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2 (2), 2018
2018
مقاصد الشريعة وأهميتها في الاجتهاد
H Haq
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (2), 2017
2017
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI
UN Badriyah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (2), 2017
2017
Studi pemikiran Jamal al Banna tentang talak
SK Ula
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (2), 2017
2017
الاحتجاج بالاستصحاب وأثره في اختلاف الفقهاء
AWA Khalil
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 2017
2017
TIDAK ADA KEHARMONISAN SEBAGAI PENYEBAB PERKARA CERAI GUGAT WANITA KARIR DI KOTA KEDIRI
S Syaefullah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 2017
2017
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI
N NUZULA
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 2017
2017
HaK daN KEWaJIBaN SUaMI IStrI daLaM KItaB ‘UQŪD AL-LUJAYN daN UNdaNG-UNdaNG NOMOr 1 taHUN 1974 tENtaNG PErKaWINaN
L Khasanah
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 1 (1), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18