Azmil Mukarrom
Azmil Mukarrom
Universitas Sunan Giri Surabaya
Verified email at unsuri.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG KAMPANYE POLITIK SEBAGAI PEMBELAJARAN AKHLAK
AM Ahmad Syafi‟i
JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM https://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jkhi …, 2019
2019
The Value of Education in a Marriage
A Mukarrom
EDUTEC: Journal of Education And Technology 2 (1), 43-47, 2018
2018
Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Mekanisme Fit and Proper Test oleh DPR RI dalam Pengangkatan Pejabat Publik: studi analisis UU no. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan …
A Mukarrom
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3