ARIF CHASANUL MUNA
ARIF CHASANUL MUNA
IAIN Pekalongan
Email yang diverifikasi di stain-pekalongan.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
im, Akhlak Rasul Menurut Bukhari Muslim, terj
AM Al-Hasyimi
Abdul Hayyie Al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani, 2009
84*2009
Al-Islam
SH translated by Abdul Hayyie and Arif Chasanul Muna
9*
Meneladani Kembali Semangat Kesantrian Syaikh 'Abdul Hamid Kudus
AC Muna
Santri Membaca Zaman Percikan Pemikiran Kaum Pesantren, 37 - 72, 2016
8*2016
Kamus al-Quran
ZM Yusoff
PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015
82015
Pola Redaksi Matan Hadis dalam Kitab MajmŻ’ah al-SyarÓ’ah Karya KH Saleh Darat
M Mudzakiron, AC Muna
Religia, 227-243, 2015
32015
Nasihat untuk Orang-orang Lalai
KAM Khalif
Translated by Abdul Hayyie al-Kattani and Arif Chasanul-Muna. Jakarta: Gema†…, 2005
32005
Ketika Allah Berbahagia
KA Syadi
Gema Insani, 2003
32003
Mari Mengenal Khulafaur Rasyidin
MF Sayyid
Gema Insani, 1999
31999
PERKEMBANGAN STUDI HADITS KONTEMPORER
AC Muna
RELIGIA, 2017
22017
Analisa Matan Beragam Versi: Rekonstruksi Terhadap Metode MuhadditsŻn
AC Muna
Jurnal Penelitian 6 (2), 2013
22013
Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw.
AC Muna
JURNAL HUKUM ISLAM, 2016
12016
POLA PEMALSUAN SANAD DALAM PERIWAYATAN HADIS: Pandangan Muhaƒu ddi. un dan Orientalis
AC Muna
Jurnal Penelitian 9 (1), 2013
12013
Orientalis dan kajian sanad: analisis terhadap pendapat GHA Juynboll
AC Muna
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi†…, 2008
12008
Kritik Terhadap Metode Kajian Sanad G.H.A. Juynboll : Tumpuan Terhadap Teori Common Link dan Single Strand
ACM Fauzi Deraman
al-Bayan: Journal of al-Quran and al-Hadith 5, 71- 95, 2007
12007
POLITISI LOKAL DAN ZIARAH MENYINGKAP HAJAT MELALUI ALQURAN KUNO BISMO
AC Muna, A Fauzan
Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith 10 (2), 239-266, 2020
2020
Natural Disasters-Makna Sabar dalam Konteks Ketahanan Korban Banjir
AC Muna, A Baihaqi, M Muhlisin
JURNAL PENELITIAN, 133-154, 2016
2016
Kritik Pandangan GHA Juynboll terhadap Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil
AC Muna
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 14 (1), 13-36, 2016
2016
PENULISAN KITAB AL-ṠABAT DALAM KAJIAN HADIS DI NUSANTARA♦
AC Muna
2016
Strengthening Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: World Peace and Welfare
M Ahmad, A Ta'rifin, AC Muna
Program Pascasarjana dan STAIN Pekalongan Press, 2015
2015
MEMBACA REAKTUALISASI SUNNAH DALAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER
AC Muna
Sunnah Nabi Di Era Kontemporer: Gerakan Ihya' al-Sunnah Jamaah Tabligh, xi - xx, 2014
2014
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20