ARIF CHASANUL MUNA
ARIF CHASANUL MUNA
IAIN Pekalongan
Email yang diverifikasi di stain-pekalongan.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Kamus al-Quran
ZM Yusoff
PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015
62015
Pola Redaksi Matan Hadis dalam Kitab MajmŻ’ah al-SyarÓ’ah Karya KH Saleh Darat
M Mudzakiron, AC Muna
RELIGIA, 227-243, 2015
12015
ANALISA MATAN BERAGAM VERSI: REKONSTRUKSI TERHADAP METODE MUHADDITSŘN
AC Muna
JURNAL PENELITIAN 6 (2), 2013
12013
Orientalis dan kajian sanad: analisis terhadap pendapat GHA Juynboll
AC Muna
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi†…, 2008
12008
Nasihat untuk Orang-orang Lalai
KAM Khalif
Translated by Abdul Hayyie al-Kattani and Arif Chasanul-Muna. Jakarta: Gema†…, 2005
12005
Al Islam, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Arif Chasanul Muna, Sulaiman Mapiase, Cet
S Hawwa
Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2004
12004
PERKEMBANGAN STUDI HADITS KONTEMPORER
AC Muna
RELIGIA, 2017
2017
MENELADANI KEMBALI SEMANGAT KESANTRIAN SYAIKH 'ABDUL HAMID KUDUS
AC Muna
Santri Membaca Zaman Percikan Pemikiran Kaum Pesantren, 37 - 72, 2016
2016
Natural Disasters-Makna Sabar dalam Konteks Ketahanan Korban Banjir
AC Muna, A Baihaqi, M Muhlisin
JURNAL PENELITIAN, 133-154, 2016
2016
Kritik Pandangan GHA Juynboll terhadap Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil
AC Muna
KALIMAH 14 (1), 13-36, 2016
2016
Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw.
AC Muna
JURNAL HUKUM ISLAM, 2016
2016
PENULISAN KITAB AL-ṠABAT DALAM KAJIAN HADIS DI NUSANTARA♦
AC Muna
2016
MEMBACA REAKTUALISASI SUNNAH DALAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER
AC Muna
Sunnah Nabi Di Era Kontemporer: Gerakan Ihya' al-Sunnah Jamaah Tabligh, xi - xx, 2014
2014
POLA PEMALSUAN SANAD DALAM PERIWAYATAN HADIS: Pandangan Muhaƒu ddi. un dan Orientalis
AC Muna
JURNAL PENELITIAN 9 (1), 2013
2013
Melacak Akar Kesejarahan Ilmu Musthalah Hadis; Kajian Terhadap Kitab al-Iqtirah fi Fann al-Isthilah, kara Ibn Daqiq al-‘Id (625-702 H.)
AC MUNA
Jurnal Kalimah 8 (2), 2010
2010
Kontroversi Khilafah dan Negara Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Ali Abdul Raziq [Arif Chasanul Muna (penerjemah)]
K Sa'fan
2009
Al-Dirāsah al-Naqdiyyah ‘alā Juhūd al-Mustasyriqīn Tijāh al-Sunnah al-Nabawiyyah bayn al-Wāqi‘ wa al-Thumūh
AC MUNA
Jurnal Kalimah 6 (1), 2008
2008
Melacak Aspek Kesejarahan ’Ilm Musthalah al-Hadis; Kajian Terhadap Kitab al-Muhaddits al-Fashil Bayn al-Rawi wa al-Wa’i Karya al-Ramahurmuzi (265-360H)
AC Muna
Jurnal Kalimah 5 (2), 2007
2007
Kritik Terhadap Metode Kajian Sanad G.H.A. Juynboll : Tumpuan Terhadap Teori Common Link dan Single Strand
ACM Fauzi Deraman
al-Bayan: Journal of al-Quran and al-Hadith 5, 71- 95, 2007
2007
Pluralisme Agama dan Penafsiran al-Qur'an
AC Muna
Jurnal Hukum Islam, 67-85, 2006
2006
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20