ARIF CHASANUL MUNA
ARIF CHASANUL MUNA
IAIN Pekalongan
Email yang diverifikasi di stain-pekalongan.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
im, Akhlak Rasul Menurut Bukhari Muslim, terj
AM Al-Hasyimi
Abdul Hayyie Al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani, 2009
78*2009
Meneladani Kembali Semangat Kesantrian Syaikh 'Abdul Hamid Kudus
AC Muna
Santri Membaca Zaman Percikan Pemikiran Kaum Pesantren, 37 - 72, 2016
7*2016
Kamus al-Quran
ZM Yusoff
PTS Publications & Distributors Sdn Bhd, 2015
72015
Al-Islam
SH translated by Abdul Hayyie and Arif Chasanul Muna
6*
Pola Redaksi Matan Hadis dalam Kitab MajmŻ’ah al-SyarÓ’ah Karya KH Saleh Darat
M Mudzakiron, AC Muna
Religia, 227-243, 2015
32015
Nasihat untuk Orang-orang Lalai
KAM Khalif
Translated by Abdul Hayyie al-Kattani and Arif Chasanul-Muna. Jakarta: Gema†…, 2005
32005
Mari Mengenal Khulafaur Rasyidin
MF Sayyid
Gema Insani, 1999
31999
Analisa Matan Beragam Versi: Rekonstruksi Terhadap Metode MuhadditsŻn
AC Muna
Jurnal Penelitian 6 (2), 2013
22013
Ketika Allah Berbahagia
KA Syadi
Gema Insani, 2003
22003
Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw.
AC Muna
JURNAL HUKUM ISLAM, 2016
12016
POLA PEMALSUAN SANAD DALAM PERIWAYATAN HADIS: Pandangan Muhaƒu ddi. un dan Orientalis
AC Muna
Jurnal Penelitian 9 (1), 2013
12013
Orientalis dan kajian sanad: analisis terhadap pendapat GHA Juynboll
AC Muna
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi†…, 2008
12008
Kritik Terhadap Metode Kajian Sanad G.H.A. Juynboll : Tumpuan Terhadap Teori Common Link dan Single Strand
ACM Fauzi Deraman
al-Bayan: Journal of al-Quran and al-Hadith 5, 71- 95, 2007
12007
PERKEMBANGAN STUDI HADITS KONTEMPORER
AC Muna
RELIGIA, 2017
2017
Natural Disasters-Makna Sabar dalam Konteks Ketahanan Korban Banjir
AC Muna, A Baihaqi, M Muhlisin
JURNAL PENELITIAN, 133-154, 2016
2016
Kritik Pandangan GHA Juynboll terhadap Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil
AC Muna
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 14 (1), 13-36, 2016
2016
PENULISAN KITAB AL-ṠABAT DALAM KAJIAN HADIS DI NUSANTARA♦
AC Muna
2016
Strengthening Islam Rahmatan Lil ‘Alamin: World Peace and Welfare
M Ahmad, A Ta'rifin, AC Muna
Program Pascasarjana dan STAIN Pekalongan Press, 2015
2015
MEMBACA REAKTUALISASI SUNNAH DALAM PEMIKIRAN DAN GERAKAN ISLAM KONTEMPORER
AC Muna
Sunnah Nabi Di Era Kontemporer: Gerakan Ihya' al-Sunnah Jamaah Tabligh, xi - xx, 2014
2014
Melacak Akar Kesejarahan Ilmu Musthalah Hadis; Kajian Terhadap Kitab al-Iqtirah fi Fann al-Isthilah, kara Ibn Daqiq al-‘Id (625-702 H.)
AC MUNA
Jurnal Kalimah 8 (2), 2010
2010
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20