Asrina
Asrina
Imam Bonjol State Islamic University
Email yang diverifikasi di uinib.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Analysis of Arabic Language Learning at Higher Education Institutions with Multi-Religion Students
M Ritonga, RW Asrina, F Alrasi, SH Julhadi
Universal Journal of Educational Research 8 (9), 4333-4339, 2020
82020
“FIRDAUS” DALAM KRITIK FEMINIS NAWAL EL SA’DAWI
A Asrina
Kafaah: Journal of Gender Studies 1 (1), 13-38, 2011
12011
Adillatu al-Nahw Fi Syarh Kitab al-Kawakib al-Durriyyah'Ala Mutammamah al-Ajrumiyah wa Atsar Isti'maluha'Ala Fahm al-Qowaid al-Nahwiyah
A Asrina, A Lubis
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 3 (2), 355-384, 2019
2019
KHILFIYAH NAHWIYYAH: Dialektika Pemikiran Nahwu Basrah dan Kufah dalam Catatan Ibn al-Anbri
A Asrina
Miqot 40 (2), 157552, 2016
2016
Pak Wito…Guru Kehidupan
Asrina
Mungkin Segalanya Mungkin 1, 386-388, 2016
2016
Syi’riyyah Abi Tammam wa Atsaruha al-Lughawi fi at-Tathawwur ad-Dalaliy
Asrina
AlFaz, Arabic Literatures for Academic Zealots, Jurnal Bahasa dan Sastra…, 2015
2015
Qudamah bin Ja’far dan Konstruksi Teori Kritik Puisi Arab
Asrina
Diwan; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Volume 6, Edisi 12 Tahun 2014 12…, 2014
2014
Pengembangan Keahlian Berbahasa Arab; Perspektif Total Quality Management (TQM)
A dan Maksum
2014
Neurosis dan Gangguan Berbahasa Pada Manusia; Suatu Pendekatan Psikolinguistik
Asrina
AlFaz, Arabic Literatures for Academic Zealots, Jurnal Bahasa dan sastra…, 2013
2013
Tasybih dan I’jaz al-Qur’an Al-Lughawi; Menyingkap Keelokan Bahasa Al-Qur’an dalam Bingkai Sastra Arab
Asrina
2013
Hidayah al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin
Asrina
Ijtihad; Majalah Ilmu Pengetahuan Hukum dan Pranata Sosial 27 (2012), 57-107, 2012
2012
An-Nadzariyyah al-Adabiyyah fi an-Naqd al-‘Araby ‘inda al-Qudama’
Asrina
Diwan; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 4 (2012), 701-716, 2012
2012
Ad-Dunya Dalam Bait Syi’ir Ibn Qayyim al-Jauziyyah
Asrina
Diwan, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 1 (Vol. 3 No.6), 501-525, 2011
2011
I’jz al-Qur`n al-Lugawi; Kajian Tasybh Dalam Al-Quran Persfektif sastra Arab
Asrina
International Qur`anic Science Convention 1 (2011), 2011
2011
محاولات لتيسير النحو حديثا
Asrina
Diwan; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 1 (Vol. 1No. 4), 367-375, 2010
2010
Kritik Puisi Arab dalam Lingkar Karya Sastra; Theoritical Concept Dan Naqd Tatbiq”
Asrina
Diwan; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 1 (Vol. 1No.2), 101-128, 2009
2009
Mafhm al-‘Arabiyyah; Ta’allum al-Lugah bi Dirsah at-Taqbuliyyah
Asrina
2009
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–17