Imaduddin
Imaduddin
Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah
Tidak ada email yang diverifikasi
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Konsep Pendidikan Agama Pada Anak Usia Dini (Dalam Tinjauan Psiko-Pedagogis)
I Imaduddin, ZA Bilfaqih
Adabuna: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan 1 (1), 1-49, 2020
2020
Nilai Pendidikan Islam pada Komunitas Majelis Ṣalawāt Syekhermania di Mataraman Jawa Timur dalam Menumbuhkan Nasionalisme
I Imaduddin
Jurnal Pendidikan Islam 9 (1), 12-24, 2019
2019
Problematika Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga Perantau
Imaduddin
Jurnal Pendidikan Islam 8 (1), 154-171, 2018
2018
Pendekatan dalam Proses Pembelajaran Perspektif Imam al-Ghazali: Kajian Kitab Ayyuh al-Walad f Nas€ h€ ati al-Muta€˜ allim n wa Maw€˜ iz€ atihim Liya€™ lamŠ…
I Imaduddin
Jurnal Pendidikan Islam 7 (2), 13-43, 2017
2017
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
MP Imaduddin, M.Pd.I, Drs. H. samiuddin, Moh. Tohiri Habib, M. Pd., Mustahar ...
2017
Manajemen Sumber Daya pada Perguruan Tinggi Islam
I Imaduddin
AL-DI'AYAH 5 (1), 35-55, 2017
2017
PELAKSANAAN KAWIN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
Imaduddin
Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam 7 (2), 1-16, 2017
2017
Pendekatan dalam Proses Pembelajaran Perspektif Imam al-Ghazali: Kajian Kitab Ayyuha al-Walad fi Nasihati al-Muta'allim wa Maw'izatihim Liya'lamu Yumayyizu 'Ilman Nafi'an min…
Imaduddin
Jurnal Pendidikan Islam 7 (2), 12-43, 2017
2017
Pendidikan Islam Dan Dikotomi Ilmu
Imaduddin
Jurnal Pendidikan Islam 6 (2), 211-220, 2016
2016
Tracer Study Alumni Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin
M Mulyani, M Mubarak, I Imaduddin
LP2M IAIN Antasari Banjarmasin, 2015
2015
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–10