Mudhofir Abdullah
Mudhofir Abdullah
Doktor Islamic Studies
Verified email at iain-surakarta.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Studi akhlak dalam perspektif Alquran
MY Abdullah
Amzah, 2007
5042007
Pengantar Studi Etika
MY Abdullah
PT RajaGrafindo Persada, 2006
1172006
Studi Islam Kontemporer
MY Abdullah
Amzah, 2006
822006
Al-Qur'an & konservasi lingkungan: argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syari'ah
M Abdullah, MZ Mubarak
Dian Rakyat, 2010
372010
Masail al-fiqhiyyah: isu-isu fikih kontemporer
M Abdullah
Teras, 2011
342011
Jihad tanpa kekerasan
M Abdullah
Inti Medina, 2009
122009
Pribumisasi Islam dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa
M Abdullah
Jurnal Indo-Islamika 4 (1), 67-90, 2014
102014
Mudhofir (2004)
S Bakri
Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur Dalam …, 0
4
Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar
A Sulong, M Abdullah
Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar, 1-9, 2010
32010
Memburu setan dunia: ikhtiyar meluruskan persepsi Barat dan Islam tentang terorisme
M Abdullah, S Bakri, AH Himawan
Suluh Press, 2005
32005
Studi Al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir
M Abdul, S Sahiron
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002
32002
Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam
M Abdullah
IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 10 (1), 30-46, 2012
22012
Kesejarahan al-Qur’an dan Hermeneutika
M Abdullah
JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES 3 (1), 57-77, 2014
12014
Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar
M Abdullah
Universiti Teknologi Malaysia, 2008
12008
Jombang-Kairo, Jombang-Chicago: sintesis pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam pembaruan Islam di Indonesia
S Bakri, M Abdullah
Tiga Serangkai, 2004
12004
Upaya meningkatkan hasil belajar melalui strategi pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap siswa–siswa kelas vii madrasah tsanawiyah yapni lubuk pakam
A Abdullah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017
2017
MINAT SISWA/SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA) KOTA KEDIRI MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI
M Abdullah
Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam 14 (2), 2016
2016
Penglibatan pelajar di sekolah menengah kawasan Parlimen Muar dalam aktiviti kokurikulum dan hubungannya dengan kecerdasan emosi
M Abdullah
Universiti Teknologi Malaysia, 2013
2013
Persepsi pelajar mengenai pelaksanaan projek Sarjana Muda di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
M Abdullah, MK Jabor
Universiti Teknologi Malaysia, 2012
2012
Pendidikan Agama: Membangun Budaya Masyarakat Jujur, Kreatif, dan Mencerahkan
M Abdullah
MUDARRISA 4 (2), 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20