Mudhofir Abdullah
Mudhofir Abdullah
Doktor Islamic Studies
Verified email at iain-surakarta.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Studi akhlak dalam perspektif Alquran
MY Abdullah
Amzah, 2007
3662007
Studi Islam Kontemporer
MY Abdullah
Amzah, 2006
552006
Masail al-fiqhiyyah: isu-isu fikih kontemporer
M Abdullah
Teras, 2011
212011
Al-qur’an dan Konservasi Lingkungan
M Abdullah
Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010
162010
Al-Qur'an & konservasi lingkungan: argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syari'ah
M Abdullah, MZ Mubarak
Dian Rakyat, 2010
162010
Jihad tanpa kekerasan
M Abdullah
Inti Medina, 2009
112009
Pribumisasi Islam dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa
M Abdullah
JURNAL INDO-ISLAMIKA 4 (1), 67-90, 2014
62014
Jombang-Kairo, Jombang-Chicago: sintesis pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam pembaruan Islam di Indonesia
S Bakri, M Abdullah
Tiga Serangkai, 2004
52004
Studi al-Qur’an Kontemporer (Wacana Baru Barbagai Metodologi Tafsir)
M Abdullah, S Sahiron
Yogya (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), 0
4
Mudhofir (2004)
S Bakri
Jombang Kairo, Jombang Chicago: Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur Dalam …, 0
4
Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar
A Sulong, M Abdullah
Pengaruh Media Elektronik Terhadap Keruntuhan Akhlak Pelajar, 1-9, 2010
32010
Green Vision Dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam
M Abdullah
IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 10 (1), 30-46, 2012
22012
Memburu setan dunia: ikhtiyar meluruskan persepsi Barat dan Islam tentang terorisme
M Abdullah, S Bakri, AH Himawan
Suluh Press, 2005
22005
Kesejarahan al-Qur’an dan Hermeneutika
M Abdullah
JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES 3 (1), 57-77, 2014
12014
Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Ushűl Al-fiqh
M Abdullah
Millah: Jurnal Studi Agama 10, 117-137, 2010
12010
Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar
M Abdullah
Universiti Teknologi Malaysia, 2008
12008
Upaya meningkatkan hasil belajar melalui strategi pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap siswa–siswa kelas vii madrasah tsanawiyah yapni lubuk pakam
M Abdullah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017
2017
MINAT SISWA/SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA) KOTA KEDIRI MELANJUTKAN STUDI DI PERGURUAN TINGGI
M Abdullah
REALITA 14 (2), 2016
2016
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA MADRASAH BINAAN STAIN KEDIRI: Studi Kasus Pada Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri
M Abdullah
Realita 9 (1), 2014
2014
Persepsi pelajar mengenai pelaksanaan projek Sarjana Muda di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
M Abdullah, MK Jabor
Universiti Teknologi Malaysia, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20