Hernawan
Title
Cited by
Cited by
Year
Hernawan.(2010)
U Kuswari
Sintaksis Basa Sunda, 0
6
Sundanese Culture-based Ecoliteracy
H Hernawan, R Ruhaliah, A Suherman, HS Nugraha
Second Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLITE …, 2019
2019
Prosiding Seminar Internasional Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya
D Haerudin, Hernawan, T Widyastuti
Seminar Internasional Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pembelajarannya 1 (01), 341, 2018
2018
SINTAKSIS
U Kuswari, H Hernawan
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/197810202003121 …, 2017
2017
SEMANTIK
Y Sudaryat, Hernawan, H Santosa
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/197810202003121 …, 2017
2017
LINGUISTIK UMUM
S Yayat, Hernawan
http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/197810202003121 …, 2017
2017
Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia
U Kuswari, D Koswara, D Haerudin, Hernawan
Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Indonesia 1 (1), 743, 2015
2015
MODÉL MIND MAPPING PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NYARITAKEUN PANGALAMAN (Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII F SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2013/2014)
JPB Daerah, FPB dan Seni
2014
SINTAKSIS BASA SUNDA
U Kuswari, H Hernawan
2014
MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS ÉKSPOSISI (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMPN 1 Cibeureum Kuningan Tahun Ajaran …
SV DEWI, U KUSWARI, HERNAWAN
DANGIANG SUNDA 2 (1), 1-9, 2014
2014
MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII G SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2012/2013)
C EGANIA, U KUSWARI, HERNAWAN
DANGIANG SUNDA 2 (1), 2014
2014
KECAP PAGAWÉAN DINA FIKSIMINI BASA SUNDA
DR SULISTIANTIKA, Y SUDARYAT, HERNAWAN
DANGIANG SUNDA 2 (1), 1-10, 2014
2014
MEDIA MOVIE MAKER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET (Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII-C SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2013/2014)
D Ratnasari, O Solehudin, Hernawan
DANGIANG SUNDA 3 (1), 1-10, 2014
2014
MODEL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN (Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas X IPA 1 SMAN 9 Bandung Taun Ajaran 2013/2014)
A Rohati, U Kuswari, Hernawan
DANGIANG SUNDA 3 (1), 1-8, 2014
2014
MODÉL PANGAJARAN WEBBED PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI (Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII B SMP Negeri 1 Margahayu Kabupatén Bandung Taun Ajaran 2013 …
SS Rahayu, U Kuswari, Hernawan
DANGIANG SUNDA 3 (1), 1-10, 2014
2014
MODÉL INDUKTIF KATA BERGAMBAR PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH KANDAGA KECAP DASAR (BASIC VOCABULARY) BASA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 15 …
SS Gustini, U Kuswari, Hernawan
DANGIANG SUNDA 3 (1), 1-10, 2014
2014
TIPE FRASA ENDOSENTRIK DALAM KUMPULAN CERITA PENDEK NU HARAYANG DIHARGAAN KARYA DARPAN
A FADILAH, Y SUDARYAT, HERNAWAN
DANGIANG SUNDA 3 (1), 1-10, 2014
2014
Nilai Pendidikan Karakter dan Moral Bangsa dalam Ungkapan Tradisional Sunda
Y Sudaryat, O Solehudin, Hernawan
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI, 2010
2010
SINTAKSIS BASA SUNDA
U Kuswari, Hernawan
2010
Sintaksis basa Sunda
U Kuswari, Hernawan
JPBD FPBS UPI, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20