Ab Halim Tamuri
Ab Halim Tamuri
Professor (Islamic Education) UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
Email yang diverifikasi di ukm.edu.my
JudulDikutip olehTahun
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
642007
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
642007
Islamic Education teachers' perceptions of the teaching of akhlāq in Malaysian secondary schools
A Halim Tamuri
Journal of Moral Education 36 (3), 371-386, 2007
622007
Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu ‘allim
AH Tamuri, MKA Ajuhary
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (1), 43-56, 2010
432010
Guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: Satu kajian kes
KA Jasmi
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
362010
Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF
SF Ahmad, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 53-64, 2010
352010
Teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab di SMKA di Malaysia
Z Ismail, AH Tamuri, NMRN Yusoff, MAU Othman
GEMA Online® Journal of Language Studies 11 (2), 2011
272011
Amalan penggunaan bahan Bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of islamic and arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
262011
Komponen Asas untuk Latihan Guru Pendidikan Islam [Basic Components for Islamic Education Teacher Training]
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Global Journal Al-Thaqafah 2 (2), 53-63, 2012
232012
A new approach in Islamic education: Mosque based teaching and learning
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (1), 1-10, 2012
232012
Analisis penggunaan strategi komunikasi dalam komunikasi lisan Bahasa Arab
A Aladdin
GEMA Online® Journal of Language Studies 12 (2), 2012
222012
Dasar Akidah Muslim
KA Jasmi, AH Tamuri
Johor Bahru, Johor: Penerbit UTM, 2011
222011
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004
212004
The impact of globalization on current Islamic education
MAM Nawi, EA Jamsari, MI Hamzah, A Sulaiman, A Umar
172012
Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim, A Tamuri, M Jemali
O-jIE The Online Journal of Islamic Education 1 (1), 28-39, 2013
152013
Pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) pengajaran akidah: Kajian kes guru cemerlang Pendidikan Islam
AY Kasim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 13-30, 2010
152010
Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
AH Tamuri, NMRN Yusoff
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, 2010
142010
Amalan pengajaran tilawah al-Quran: satu tinjauan terhadap persepsi guru di Sekolah Menengah Harian Malaysia
MAC Noh
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (1), 57-72, 2009
142009
Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM
SNS Hassan, AH Tamuri, I Othaman, MS Mamat
JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2), 31-50, 2009
142009
Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM
SNS Hassan, AH Tamuri, I Othman, MS Mamat
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2), 31-50, 2009
142009
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20