Ab Halim Tamuri
Ab Halim Tamuri
Professor (Islamic Education) UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
Email yang diverifikasi di ukm.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
812007
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
812007
Islamic Education teachers' perceptions of the teaching of akhlāq in Malaysian secondary schools
A Halim Tamuri
Journal of Moral Education 36 (3), 371-386, 2007
702007
Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu ‘allim
AH Tamuri, MKA Ajuhary
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (1), 43-56, 2010
532010
Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF
SF Ahmad, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 53-64, 2010
432010
Guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: satu kajian kes
KA Jasmi
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
402010
Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of islamic and arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
332011
Komponen Asas untuk Latihan Guru Pendidikan Islam [Basic Components for Islamic Education Teacher Training]
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Global Journal Al-Thaqafah 2 (2), 53-63, 2012
302012
Dasar Akidah Muslim
KA Jasmi, AH Tamuri
Johor Bahru, Johor: Penerbit UTM, 2011
302011
Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM
SNS Hassan, AH Tamuri, I Othaman, MS Mamat
JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2), 31-50, 2009
292009
Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM
SNS Hassan, AH Tamuri, I Othman, MS Mamat
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2), 31-50, 2009
292009
A new approach in Islamic education: Mosque based teaching and learning
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (1), 1-10, 2012
262012
Analisis penggunaan strategi komunikasi dalam komunikasi lisan Bahasa Arab
A Aladdin
GEMA OnlineŽ Journal of Language Studies 12 (2), 2012
252012
The impact of globalization on current Islamic education
MAM Nawi, EA Jamsari, MI Hamzah, A Sulaiman, A Umar
242012
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, K Abdul Razak
Laporan Penyelidikan: UKM, 2004
232004
Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 1 (1), 2017
222017
Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
AH Tamuri, NM Yusoff
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, 2010
192010
Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan Islam [Educating a
Z Hussin
Masalah Pendidikan 28, 79-94, 2005
192005
Religious education and ethical attitude of Muslim adolescents in Malaysia
AH Tamuri, MY Othman, J Dakir, AM Ismail, Z Stapa
Multicultural Education & Technology Journal, 2013
182013
Pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) pengajaran akidah: Kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam
AY Kasim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 13-30, 2010
172010
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20