Ahmad Munif
Ahmad Munif
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email yang diverifikasi di walisongo.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak
A Munif
IAIN Walisongo, 2013
92013
Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang
R Khoiriyah, A Imron, A Munif, L Munawaroh
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan 17 (2), 253-276, 2018
12018
Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam e-Commerce
A Ghofur, A Munif
Al-Manahij 10 (2), 295-308, 2016
12016
Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab
A Munif
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (2), 205-230, 2012
12012
Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudarabah: Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil
A Munif
JURNAL HUKUM ISLAM, 222-236, 2018
2018
Iḥyā’al-Mawāt dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia
A Munif
Al-Ahkam 18 (1), 73-96, 2018
2018
Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract
A Munif
Jurnal Bimas Islam 10 (4), 683-700, 2017
2017
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam
ST Qulub, A Munif
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 7 (1), 57-86, 2017
2017
DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN
A Munif
Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan 40 (1), 47-56, 2017
2017
Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer
ST Qulub, A Munif
Jurnal Bimas Islam 8 (4), 609-632, 2015
2015
Zakat Madu pada Masa Khalifah Umar ibn Khattab RA. (Analisis Fiqhiyah dan Kebijakan Publik)
A Munif
Jurnal Bimas Islam 7 (3), 449-476, 2014
2014
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–11