Khadijah Abdul Razak
JudulDikutip olehTahun
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004
212004
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004
212004
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004
212004
Pengajaran akhlak di sekolah menengah: persepsi pelajar-pelajar
AH Tamuri, KA Razak
Prosiding Wacana Pendidikan Islam,(siri 3), 68-79, 2003
72003
Information and Communication Technology among Excellent Islamic Education Teachers in Selangor Malaysia.
KA Razak, TNT Othman, M Hamzah
International Education Studies 7 (13), 146-156, 2014
62014
Pembentukan insan beraklak mulia daripada persepektif falsafah pendidikan Islam
KA Razak
Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri 9, 2009
52009
Profesionalisme Guru Pendidikan Islam: Konsep dan Amalan
KA Razak, TNT Othman
Proceeding International Conference and Exhibition on Research in Islamic …, 2011
42011
Isu dan cabaran pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam (KBSM)
KA Razak, Z Ngah
Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1): Kurikulum Bersepadu Pendidikan …, 2002
42002
Mohd
A Yusuf, S Awaluddin, KA Razak, AH Tamuri
Ali Kamarudin, 1988
41988
Zamri Abdul Rahim dan Khadijah Abdul Razak.(2004)
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas …, 0
4
Shahrin Awaludin dan Zamri Abdul Rahim.(2004)
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, KA Razak
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas …, 0
4
Multimedia Usage among Islamic Education Lecturers at Higher Education Institution.
MI Hamzah
International Education Studies 7 (13), 157-165, 2014
32014
Kaedah pengajaran Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi
AH Tamuri, KA Razak, S Awaluddin
Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, 38-70, 2010
32010
Ke arah guru Pendidikan Islam sebagai pemikir kritis
NM Zhaffar, MI Hamzah, KA Razak, WAAW Abdullah
Sains Humanika 8 (3), 2016
22016
PELAKSANAANKBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH: SATU TINJAUAN DI PUTRAJAYA
NH Nor, NS Suhaimi, NSA Wahab, MKC Ismail, MAC Noh, KA Razak
Proceeding 7th International Seminar on Regional Education 1, 361-375, 2015
22015
Kompetensi Guru Muslim Berasaskan Kemahiran Abad ke 21
MAC Noh, KA Razak, AY Kasim
Jurnal Pendidikan Islam, 13-29, 2015
22015
Generating Higher-Order Thinking Skills In Islamic Education Through Information Communication Technology (ICT)
Z Aini, NH Nor, KA Razak
The Turkish Online Journal of Educational Technology 1 (Special Issues), 215, 2015
22015
Kajian tahap profesionalisme guru-guru Pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
AH Tamuri, MI Hamzah, KA Razak, MAC Noh
Laporan Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
22010
Penilaian murid terhadap amalan pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah
AH Tamuri, MAC Noh, KA Razak, KA Ghani, Z Ismail
Persidangan Serantau Pendidikan Islam, 2010
22010
The Teaching of Akhlak at Secondary Schools: Students’ Perception
AH Tamuri, K Razak
The Proceedings of Discourse on Islamic Studies (Series 3). The Method of …, 2003
22003
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20