Follow
Syibli Syarjaya
Syibli Syarjaya
Professor of Law, UIN SUltan Maulana Hasanuddin Banten
Verified email at uinbanten.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Tafsir ayat-ayat Ahkam
S Syarjaya
Jakarta: Rajawali Pers, 2008
502008
Jihaduddin. Dirosah Islamiyah I Sejarah dan Khithah Mathla’ul Anwar
ES Syarjaya
Pandeglang: Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes, 2003
72003
Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia
HES Syarjaya
Al Qalam 26 (2), 245-267, 2009
62009
Tafsir ayat-ayat Ahkam
S Syibli
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
62008
PEMIKIRAN USHUL FIQH AL-SYAUKANI: TELAAH TERHADAP KITAB IRSYAD AL-FUHUL ILA TAHQIQ MIN ILM AL-USHUL
HES Syarjaya
Al Qalam 24 (3), 352-362, 2007
22007
Interaksi Dengan Al Quran
ES Syarjaya
MUAMALATUNA 10 (2), 102-121, 2018
12018
Corak Pemikiran Tafsir Ibn Taimiyah
HES Syarjaya
Al Qalam 19 (93), 29-45, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7