Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2017-2021 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Medycyna Pracy1420
2.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1317
3.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1116
4.Teksty Drugie1116
5.Handel Wewnętrzny1115
6.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1115
7.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1114
8.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1114
9.Studia Ekonomiczne1113
10.Studia Socjologiczne1113
11.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1112
12.Nafta-Gaz1012
13.Przegląd Geopolityczny1012
14.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician1012
15.Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny1011
16.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych915
17.Rynek Energii914
18.Studia Iuridica Lublinensia913
19.Studia KPZK913
20.Wieś i Rolnictwo913
21.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie913
22.Przeglad Geograficzny912
23.Organizacja i Kierowanie911
24.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu911
25.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy910
26.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego910
27.Studia Medioznawcze910
28.Przegląd Organizacji813
29.Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka812
30.Studia Oeconomica Posnaniensia812
31.Izolacje811
32.Przegląd Prawa Handlowego811
33.Studia BAS811
34.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica810
35.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia810
36.Historia i Polityka810
37.Marketing i Rynek810
38.Przegląd Geologiczny810
39.Zeszyty Naukowe Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego810
40.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie810
41.Ekonomista89
42.Mechanik89
43.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport89
44.Samorząd Terytorialny89
45.Studia Regionalne i Lokalne89
46.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów89
47.Sylwan89
48.Ecological Engineering & Environmental Technology88
49.Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego88
50.Edukacja717
51.Polityka Społeczna714
52.Przegląd Socjologiczny714
53.Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics712
54.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy712
55.Gospodarka Materiałowa i Logistyka711
56.Język Polski711
57.Przedsiębiorczość i Zarządzanie711
58.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna711
59.Studia Miejskie711
60.Terminus711
61.Wiadomości Konserwatorskie711
62.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne711
63.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia710
64.Energetyka710
65.Materiały Budowlane710
66.Studia Edukacyjne710
67.Edukacja-Technika-Informatyka79
68.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia79
69.Krytyka Prawa79
70.LingVaria79
71.Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne79
72.Prace Geograficzne79
73.Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego79
74.Przegląd Podatkowy79
75.Przegląd Statystyczny79
76.Studia Europejskie-Studies in European Affairs79
77.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego79
78.Studia z Polityki Publicznej79
79.Turystyka Kulturowa79
80.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi79
81.Zeszyty Naukowe KUL79
82.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie79
83.Ekonomiczne Problemy Turystyki78
84.Journal of Modern Science78
85.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie78
86.Polish Nursing/Pielegniarstwo Polskie78
87.Przegląd Konstytucyjny78
88.Przegląd spawalnictwa78
89.Zarządzanie Publiczne78
90.Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk78
91.Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi77
92.Przegląd Politologiczny77
93.Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju613
94.Ekonomiczne Problemy Usług611
95.Optimum. Studia Ekonomiczne611
96.Postępy Mikrobiologii610
97.Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje610
98.Psychiatria610
99.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji610
100.Zeszyty Prasoznawcze610
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.