Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2019-2023 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Інформаційні технології і засоби навчання2433
2.Економіка та держава2432
3.Економіка та суспільство2431
4.Механізм регулювання економіки2295
5.Агросвіт2227
6.Ефективна економіка2029
7.Інвестиції: практика та досвід2026
8.Бізнес Інформ2024
9.Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету1926
10.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство1822
11.Вісник Національної академії педагогічних наук України1723
12.Економіка АПК1719
13.Modern Economics1618
14.Економіка і організація управління1525
15.Підприємництво та інновації1523
16.Економічний простір1522
17.Молодий вчений1522
18.Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми1522
19.Єдиноборства1521
20.Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації1521
21.Проблеми економіки1519
22.Електронне наукове фахове видання 'Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету'1425
23.Вісник Економіки1421
24.Причорноморські економічні студії1420
25.Економіка, управління та адміністрування1418
26.Український Педагогічний журнал1418
27.Економіка промисловості1416
28.Облік і фінанси1322
29.Фізико-математична освіта1319
30.Економічний вісник Донбасу1317
31.Проблеми системного підходу в економіці1317
32.Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний інститут"(економічні науки)1234
33.Вчені записки Університету «КРОК»1220
34.Аналітично-порівняльне правознавство1219
35.Теорія і методика фізичного виховання і спорту1219
36.Актуальні питання теорії і практики фінансів1218
37.Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління1218
38.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1217
39.Інформація і право1216
40.БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ1216
41.Економіка України1216
42.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право1216
43.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки1216
44.Економічний аналіз1215
45.Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»1215
46.Інфраструктура ринку1214
47.Проблеми і перспективи економіки та управління1214
48.Вісник економіки транспорту і промисловості1121
49.Маркетинг і цифрові технології1121
50.Technical Electrodynamics/Tekhnichna Elektrodynamika1117
51.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки1117
52.Актуальні проблеми психології1116
53.Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University1115
54.Молодь і ринок1115
55.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 'Економічні науки»'1115
56.Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка1115
57.Law of Ukraine/Pravo Ukraini1114
58.Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка1114
59.Економіка. Менеджмент. Бізнес1113
60.Управління розвитком складних систем1112
61.Вісник НАН України1018
62.Економічний форум1017
63.Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво1016
64.Social Development and Security1015
65.Актуальні проблеми правознавства1015
66.Перспективи та інновації науки1015
67.Проблеми законності1015
68.Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України1014
69.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота»1014
70.Імідж сучасного педагога1013
71.Вестник Херсонского национального технического университета1013
72.Прикарпатський юридичний вісник1013
73.Психологічний часопис1013
74.Innovation and Sustainability1012
75.Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины1012
76.Науковий вісник НЛТУ України1012
77.Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ1012
78.Освітологічний дискурс1012
79.Вісник Національного університету оборони України1011
80.Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України920
81.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ919
82.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного918
83.Фінансовий простір918
84.Запорізький медичний журнал916
85.Нова педагогічна думка915
86.Економічний вісник університету914
87.Наукові перспективи (Naukově perspektivi)914
88.Проблеми сучасного підручника914
89.Підприємництво і торгівля914
90.Філософські та методологічні проблеми права914
91.Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони913
92.Цифрова економіка та економічна безпека913
93.Академічні візії912
94.Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія912
95.Бізнес-навігатор912
96.Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів912
97.Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава912
98.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»912
99.Наукові записки Львівського університету бізнесу та права912
100.Юридична психологія912
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.